RealCalc Scientific Calculator: Kalkulačka nejen pro vědátory

realcalc_ico

RealCalc Scientific Calculator odpovídá designem a rozložením kláves reálným kalkulačkám Sharp či Casio, včetně červených tlačítek pro mazání a žlutého přepínače funkcí. Uživatelské rozhraní je tak jednoduché, čisté a především ověřené léty praxe.

V minulosti jste si na našem webu mohli přečíst recenzi rozšířené kalkulačky, která je součástí alternativní ROM CyanogenMod 10, netradičního kalkulátoru, do kterého se vzorce píšou ručně, či vědecké kalkulačky s grafy. Dnes se tak trochu vrátíme ke kořenům a ukážeme si kalkulátor, který bude blízký všem, kdož někdy drželi v dlaních vědeckou kalkulačku.

Funkce

Podívejme se, jaké funkce dalo vývojářské studio Quartic Software své aplikaci do vínku:

 • Tradiční režim nebo režim reversní polské notace.
 • Historie výsledků.
 • Převody jednotek.
 • Tabulka fyzikálních a matematických konstant.
 • Výpočty s procenty.
 • Deset pamětí.
 • Práce ve dvojkové, osmičkové a šestnáctkové číselné soustavě (pouze v placené verzi Plus).
 • Goniometrické funkce ve stupních, radiánech nebo gradech.
 • Výpočty se zlomky a převod do / z desítkové soustavy (pouze v placené verzi Plus).
 • Převody stupňů/minut/vteřin a výpočty s nimi (pouze v placené verzi Plus).
 • Uživatelsky přizpůsobitelné konverze jednotek (pouze v placené verzi Plus).
 • Uživatelsky definovatelné konstanty (pouze v placené verzi Plus).
 • Různé režimy zobrazení (vědecký, technický, s plovoucí nebo pevnou desetinnou čárkou…).
 • Režim na šířku.
 • Nastavitelný oddělovač tisíců a desetinná čárka.
 • Integrovaná nápověda.
 • I v bezplatné verzi zcela bez reklam.

Základní operace

RealCalc samozřejmě zvládá základní aritmetické operace (sčítání, odčítání, dělení, násobení), přičemž je provádí v matematicky správném pořadí – tedy dělení a násobení před sčítáním a odčítáním. Nemusíte tak přemýšlet, v jakém pořadí zadat jednotlivé operandy a operace, aby výsledek vyšel správně.

RealCalc odpovídá designem a rozložením kláves reálným kalkulačkám RealCalc odpovídá designem a rozložením kláves reálným kalkulačkám

Červená tlačítka slouží, jak jsme si pověděli výše, k mazání – konkrétně tlačítko DEL smaže poslední zadané číslo, klávesa AC smaže celý dosavadní postup a “vynuluje” kalkulačku pro nový výpočet.

Pro zadávání velkých nebo naopak malých čísel je připraven vědecký zápis, neboli tlačítko EXP. S ním je možné zadávat například čísla 2×10-13 sekvencí 2 EXP-13.

Pro zadávání velkých nebo naopak malých čísel je připraven vědecký zápis Pro zadávání velkých nebo naopak malých čísel je připraven vědecký zápis

Skoro všechna tlačítka mají dvě funkce – první, která je na nich napsaná, a druhou která je zobrazena žlutým textem nad klávesou. K přepnutí na sekundární funkci kláves slouží žluté tlačítko SHIFT v levém horním rohu. Pokud by vám tento způsob přepínání nevyhovoval, vězte, že je možné ho alternovat dlouhým stiskem příslušné klávesy.

Pokročilejší operace

Kromě základních výpočtů najdete na kalkulačce tlačítka pro:

 • hyperbolické funkce
 • trigonometrické výpočty se sinus, cosinus, tangens ve stupních, radiánech, nebo gradech
 • přirozený a desítkový logaritmus
 • druhá a třetí mocnina a odmocnina
 • libovolná mocnina a odmocnina
 • převrácená hodnota
 • výpočty s procenty
 • závorky
 • faktoriál
 • výpočty permutací a kombinací.

Historie výsledků

Ve výčtu funkcí jsme zmínili historii výsledků, kterou jistě využijete při složitějších výpočtech, kdy pozdější část postupu využívá výsledek nějaké předcházející části. Funguje to jednoduše: při každém stisku tlačítka “rovná se” je výsledek uložen do historie. V nastavení lze určit, kolik výsledků zpět má být takto ukládáno. Když stisknete kombinaci SHIFT a poté ANS, zobrazí se tabulka s dosavadními výsledky. Ten, který chcete použít, vyberete jednoduše tapnutím prstu. Můžete tedy zapomenout na papír, na který jste si zapisovali “mezivýsledky”.

Historii výsledků můžete smazat přes [Menu]-Clean History.

Paměť

Pro ovládání obsahu paměti slouží trojice tlačítek v pravém horním rohu. Jejich funkce je následující:

 • MS – uloží právě zobrazenou hodnotu do paměti.
 • MR – vloží hodnotu z paměti na displej.
 • M+ – přičte právě zobrazenou hodnotu k hodnotě uložené v paměti.

Všechna tři tlačítka mají ještě sekundární funkce:

 • STO – uloží hodnotu z paměti do jedné z devíti “vedlejších” pamětí.
 • RCL – vloží hodnotu z “vedlejší” paměti na displej.
 • M- – odečte právě zobrazenou hodnotu od hodnoty uložené v paměti.

Celkem tak je k dispozici jedna hlavní (standardně ovládaná) paměť a devět “vedlejších” pamětí. To by mělo stačit i hodně zarputilým matematikům :).

Všechny paměti “vyčistíte” přes [Menu]-Clean Memories.

Převody jednotek

Zde se již dostáváme k funkcím, které většina klasických hardwarových kalkulaček nenabídne. Převody jednotek přitom využijí nejen studenti. Postup je poměrně jednoduchý a intuitivní – ukážeme si to na převodu 500 mil na kilometry.

  1. Zadáte (nebo máte na displeji) výchozí hodnotu pro výpočet.
Zadáte výchozí hodnotu pro výpočet. Zadáte výchozí hodnotu pro výpočet.

  1. Nejprve stisknete klávesu CONV (SHIFT a 0).
  2. Pak vyberete typ jednotky, se kterým chcete pracovat (délka, plocha, rychlost, čas, …).
Vyberete typ jednotky, se kterým chcete pracovat Vyberete typ jednotky, se kterým chcete pracovat

  1. Zvolíte jednotku, ze které převádíte.
Zvolíte jednotku, ze které převádíte. Zvolíte jednotku, ze které převádíte.

  1. V další tabulce se zobrazí převody do všech jednotek, které RealCalc umí.
Zobrazí se převody do všech jednotek Zobrazí se převody do všech jednotek

 1. Jestliže chcete převedenou hodnotu použít pro další výpočty, stačí tapnout na odpovídající položku tabulky.

Konstanty

Kromě Ludolfova a Eulerova čísla, která jsou dostupná v základním rozložení klávesnice, nabízí RealCalc ještě celou řadu dalších konstant, jako je například rychlost světla ve vakuu, gravitační konstanta, Planckova konstanta, atomová hmotnostní konstanta a další.

Kromě Ludolfova a Eulerova čísla nabízí RealCalc ještě celou řadu dalších konstant Kromě Ludolfova a Eulerova čísla nabízí RealCalc ještě celou řadu dalších konstant

Celkem je pod klávesou CNST (neboli kombinací SHIFT a +/-) připraveno více než dvacet konstant z různých oborů fyziky a chemie, které tak nemusíte nosit v hlavě, ani hledat v tabulkách.

Další funkce

Pokud právě probíráte výpočty se zlomky, asi žádný učitel vás nepochválí, pokud výsledek zapíšete s desetinnou čárkou – například 2,5, nebo ještě “lépe” 2,3333333333. I s tímto požadavkem si naštěstí RealCalc poradí – tlačítkem pro převod na a ze zlomků nabídne převod právě zobrazené hodnoty na celé číslo se zlomkem, nebo pouze zlomek.

Žádný učitel vás nepochválí, pokud výsledek zapíšete s desetinnou čárkou Žádný učitel vás nepochválí, pokud výsledek zapíšete s desetinnou čárkou

Podobně fungují i převody mezi čísly s desetinnou čárkou a stupni, minutami a vteřinami – najdete je pod toutéž klávesou, jen si budete muset pomoci SHIFTem.

Podobně fungují i převody mezi čísly s desetinnou čárkou... Podobně fungují i převody mezi čísly s desetinnou čárkou…

...a stupni, minutami a vteřinami …a stupni, minutami a vteřinami

K dispozici jsou převody mezi číselnými soustavami – konkrétně desítkovou, osmičkovou, šestnáctkovou a dvojkovou. Přepínání mezi těmito režimy je ve výchozím stavu zakázané a je nutné ho povolit v nastavení. Pokud tak učiníte, zobrazí se nad tlačítky +, , x a / sekundární funkce OCT, BIN, DEC a HEX. Princip je v tomto případě triviální – zadáte číslo a kombinací SHIFT a požadované cílové soustavy ho převedete. Indikátor na displeji ukazuje, ve které soustavě právě pracujete. Ještě podotkneme, že převody mezi soustavami jsou prováděny pouze s celými čísly a zadání ani výsledek nesmí mít více než dvanáct číslic.

Číslo v šestnáctkové soustavě Číslo v šestnáctkové soustavě

V režimu dvojkové, osmičkové a šestnáctkové soustavy jsou k dispozici také logické operátory:

 • NOT – logická negace
 • AND – logický součin
 • NAND – negovaný logický součin
 • OR – logický součet
 • NOR – negovaný logický součet
 • XOR – exkluzivní logický součet
 • XNOR – negovaný exkluzivní logický součet

Zmínit můžeme ještě například automatické opakování posledního výpočtu opakovaný stiskem tlačítka =.

Možnosti nastavení

V nastavení, které najdete v nabídce [Menu]-Settings, můžete ovlivnit vzhled, dostupné režimy, chování klávesnice a parametry ukládání historie.

Například v sekci Display pod položkou Number format lze určit, zda má být k oddělení celých čísel a desetin použita čárka (Comma), nebo tečka (Point) a jestli mají být skupiny čísel (tisíce, miliony, miliardy, …) odděleny mezerou (Space), tečkou (Point), nebo nemají být rozdělovány (Off).

Nastavení oddělovače tisíců a desetinné čárky Nastavení oddělovače tisíců a desetinné čárky

Zejména při delších výpočtech oceníte možnost deaktivovat automatické vypínání displeje (Keep Screen On), případně můžete kalkulačku v režimu na výšku, na šířku, nebo v obou zobrazovat v celoobrazovkovém režimu (Full Screen). Volitelně je též možné vybrat, zda RealCalc poběží v režimu na výšku, na šířku, nebo v závislosti na poloze zařízení.

Kalkulačku můžete zobrazovat v celoobrazovkovém režimu Kalkulačku můžete zobrazovat v celoobrazovkovém režimu

Je možné vybrat, zda RealCalc poběží v režimu na výšku, nebo na šířku Je možné vybrat, zda RealCalc poběží v režimu na výšku, nebo na šířku

V sekci Modes můžete aktivovat tlačítka pro převod mezi číselnými soustavami (Enable Radix Modes) a určit, jestli si má aplikace při ukončení uložit dosavadní nastavení (Keep State).

V sekci Modes můžete aktivovat tlačítka pro převod mezi číselnými soustavami V sekci Modes můžete aktivovat tlačítka pro převod mezi číselnými soustavami

Sekce Keypad nabízí možnost nastavení hmatové (vibrační) odezvy při stisku klávesy (Button Feedback), zapnutí a vypnutí alternace stisku tlačítka SHIFT dlouhým podržením příslušné klávesy (Long Click Shift) a přehodit primární se sekundární funkce některých tlačítek.

Nastavení hmatové (vibrační) odezvy při stisku klávesy Nastavení hmatové (vibrační) odezvy při stisku klávesy

Dále lze určit, kolik posledních výsledků si má kalkulačka pamatovat (History Size) a zda mají být stejné výsledky uloženy pouze jednou (Unique History).

Lze určit, kolik posledních výsledků si má kalkulačka pamatovat Lze určit, kolik posledních výsledků si má kalkulačka pamatovat

Pro příznivce prefixová notace (známá též jako polská notace) je tu možnost přepnout kalkulátor do tohoto zadávacího režimu (RPN Mode).

Konečně poslední sekce Customization umožní exportovat a importovat na/z paměťové karty uživatelem definované konverze a konstanty.

Resumé

RealCalc Scientific Calculator patří k nejlepším softwarovým kalkulačkám pro Android. Z funkčního hlediska může směle měřit své síly s klasickou vědeckou kalkulačkou, kterou byste v této výbavě nepořídili levněji než v řádu stokorun. Základní verze RealCalc je přitom zdarma, placená varianta Plus stojí kolem šedesáti korun a občas se objeví i v nějaké slevové akci.

Jediné, co nám chybělo k naprosté spokojenosti, jsou grafy. Možná bychom také ocenili českou lokalizaci.

Výmluvné jsou průměrné známky v Obchodě Play: bezplatná varianta má známku 4,7, placená pak dokonce 4,9.

RealCalc Scientific Calculator
RealCalc Scientific Calculator

Karel Kilián
O Autorovi - Karel Kilián

více o autorovi

Mohlo by vás zajímat

Komentáře (23)